Кафедра частных методик общего среднего образования

МАТЭРЫЯЛЫ ДЛЯ ВЫНІКОВАЙ АТЭСТАЦЫІ НАСТАЎНІКАЎ БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ І ЛІТАРАТУРЫ (ВЫШЭЙШАЯ І ПЕРШАЯ КВАЛІФІКАЦЫЙНЫЯ КАТЭГОРЫІ)

развернуть

Прыкладная тэматыка выпускных работ

 Арганізацыя адукацыйнага працэсу па беларускай мове/літаратуры на аснове выкарыстання актыўных форм і метадаў навучання.

 1. Сістэма работы па фарміраванні нацыянальнай самасвядомасці вучняў пры вывучэнні мовы і літаратуры.
 2. Сістэма работы настаўніка-філолага па развіцці літаратурна-творчых здольнасцей вучняў.
 3. Спосабы арганізацыі матывацыйнага і рэфлексіўнага этапаў урока мовы/літаратуры.
 4. Арганізацыя ўрокаў мовы і літаратуры на аснове інтэгратыўнай тэхналогіі.
 5. Асаблівасці выкарыстання тэставых заданняў на ўроках беларускай мовы/літаратуры.
 6. Выкарыстанне гульнёвых метадаў навучання ў працэсе выкладання беларускай мовы /літаратуры.
 7. Праектаванне навучальнай сістэмы на аснове тэхналогіі рознаўзроўневага навучання.
 8. Магчымасці прымянення метадаў праблемнага навучання на ўроках мовы/літаратуры.
 9. Прымяненне здароўезберагаючых тэхналогій на ўроку беларускай мовы/літаратуры.
 10. Выкарыстанне метаду праектаў у арганізацыі адукацыйнага працэсу па беларускай мове/літаратуры.
 11. Інтэрактыўныя метады навучання беларускай мове і літаратуры.
 12. Выкарыстанне тэхналогіі развіцця крытычнага мыслення на ўроках/у пазаўрочнай дзейнасці.
 13. Выкарыстанне тэхналогіі мнагамерных дыдактычных інструментаў у сістэме навучання мове/літаратуры.
 14. Сістэма работы з пейзажам у мастацкім творы на ўроках мовы і літаратуры.
 15. Сістэма работы з партрэтам у мастацкім творы на ўроках мовы і літаратуры.
 16. Фарміраванне літаратурна-эстэтычных кампетэнцый вучняў пры вывучэнні эпічных твораў.
 17. Фарміраванне літаратурна-эстэтычных кампетэнцый вучняў пры вывучэнні драматычных твораў.
 18. Фарміраванне літаратурна-эстэтычных кампетэнцый вучняў пры вывучэнні лірычных твораў.
 19. Развіццё моўных і камунікатыўных уменняў вучняў пры навучанні напісанню творчых работ.
 20. Методыка вывучэння абноўленых правіл беларускай арфаграфіі і пунктуацыі.
 21. Сістэма падрыхтоўкі вучняў да конкурсу даследчых работ.
 22. Вывучэнне класічнай спадчыны з улікам ідэйна-тэматычнай своеасаблівасці твораў, спецыфікі часу напісання.
 23. Чытанне – аналіз – інтэрпрэтацыя на ўроках літаратуры.
 24. Методыка вывучэння аглядавых і манаграфічных тэм на ўроках літаратуры.

МАТЭРЫЯЛЫ ДЛЯ ВЫНІКОВАЙ АТЭСТАЦЫІ НАСТАЎНІКАЎ БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ І ЛІТАРАТУРЫ

(ДРУГАЯ КВАЛІФІКАЦЫЙНАЯ КАТЭГОРЫЯ І БЕЗ КВАЛІФІКАЦЫЙНАЙ КАТЭГОРЫІ)

 Прыкладныя пытанні да заліку

 Асаблівасці арганізацыі і асноўныя накірункі ідэалагічнай і выхаваўчай работы ва ўстановах адукацыі.

 1. Фарміраванне нацыянальнай самасвядомасці вучняў у працэсе вывучэння беларускай мовы і літаратуры.
 2. Нарматыўныя прававыя акты і дакументы, якія рэгламентуюць дзейнасць настаўніка беларускай мовы і літаратуры.
 3. Факультатыўныя заняткі па беларускай мове і літаратуры: патрабаванні да арганізацыі і правядзення, тэматыка, вучэбна-метадычныя комплексы.
 4. Сучасны урок: крытэрыі, тэхналогіі, умовы.
 5. Асаблівасці пабудовы дыдактычнай сістэмы з выкарыстаннем педагагічных тэхналогій ( на прыкладзе канкрэтнай тэхналогіі).
 6. Арганізацыя навукова-даследчай дзейнасці вучняў у школе.
 7. Фарміраванне камунікатыўных (маўленчых, моўных, лінгвакультуралагічных) кампетэнцый вучняў на ўроках беларускай мовы.
 8. Арганізацыя рэфлексіўнай дзейнасці вучняў на ўроку мовы/літаратуры як умова станаўлення і развіцця школьніка як суб’екта вучэбнай дзейнасці.
 9. Тэставыя заданні як сучасная форма кантролю ведаў вучняў па беларускай мове/літаратуры.
 10. Складаныя пытанні сучаснай беларускай мовы і іх адлюстраванне ў школьным курсе.
 11. Абноўленыя правілы беларускай арфаграфіі і пунктуацыі і методыка іх вывучэння.
 12. Метадалагічныя прынцыпы выкладання літаратуры.
 13. Актуальныя пытанні гісторыі і тэорыі беларускай літаратуры і іх адлюстраванне ў школьным курсе.
 14. Методыка выкарыстання камп’ютара і мультымедыйных тэхналогій пры арганізацыі адукацыйнага працэсу.
 15. Метады і прыёмы школьнага аналізу літаратурных твораў.
 16. Асаблівасці вывучэння эпічных твораў у сярэдніх/старшых класах.
 17. Спецыфіка вывучэння драматычных твораў.
 18. Методыка вывучэння лірычных твораў у сярэдніх/старшых класах.
 19. Методыка навучання школьнікаў напісанню творчых работ (сачыненняў/пераказаў/водгукаў/эсэ – на выбар).
 20. Фарміраванне арфаграфічнай / пунктуацыйнай граматнасці вучняў на ўроках беларускай мовы.
 21. Рэалізацыя функцыянальнага і камунікатыўна-дзейнаснага падыходаў да выкладання мовы.
 22. Метады выкарыстання комплекснага аналізу тэкстаў на ўроках мовы і літаратуры
 23. Асоба педагога як фактар стварэння псіхалагічна бяспечнага адукацыйнага асяродзя.
 24. Арганізацыя дзейнасці настаўніка па падрыхтоўцы да алімпіяд

 МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ УЧИТЕЛЕЙ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ

(ПЕРВАЯ И ВЫСШАЯ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ КАТЕГОРИИ)

 Примерная тематика выпускных работ

 Развитие орфографической зоркости на уроках русского языка.

 1. Лингвистический анализ художественного текста на уроках словесности в старших классах.
 2. Развитие творческих способностей учащихся на уроках русского языка и литературы.
 3. Внеклассная работа по русскому языку и литературе.
 4. Использование информационно-коммуникационных технологий на уроках русского языка и литературы.
 5. Гражданское и патриотическое воспитание на уроках русского языка и литературы.
 6. Реализация функционального подхода в процессе обучения русскому языку.
 7. Формирование лингвокультурологических компетенций учащихся при изучении русского языка и литературы.
 8. Методика изучения обзорных и монографических тем в курсе литературы.
 9. Организация образовательного процесса в системе урок-факультатив.
 10. Организация уроков языка и литературы на основе интегративной технологии.
 11. Система подготовки учащихся к конкурсу исследовательских работ.
 12. Формирование и развитие читательской культуры учащихся.
 13. Чтение-анализ-интерпретация на уроках литературы.
 14. Формирование литературно-эстетических компетенций учащихся при изучении эпических произведений.
 15. Формирование литературно-эстетических компетенций учащихся при изучении драматических произведений.
 16. Формирование литературно-эстетических компетенций учащихся при изучении лирических произведений.
 17. Развитие орфографических (пунктуационных) навыков на основе межуровневых связей.
 18. Развитие речевых и коммуникативных умений учащихся при обучении написанию творческих работ.
 19. Система работы по формированию у учащихся словообразовательных умений.
 20. Организация образовательного процесса по русскому языку и литературе на основе использования активных форм и методов обучения.
 21. Способы организации мотивационного и рефлексивного этапов урока языка/литературы.
 22. Система работы учителя-филолога по развитию литературно-творческих способностей учащихся.
 23. Особенности использования тестовых заданий на уроках русского языка/литературы.
 24. Использование технологии коллективного взаимообучения на уроках языка (литературы) как средство активизации познавательной деятельности учащихся.
 25. Технология педагогических мастерских как средство развития литературно-творческих способностей учащихся.
 26. Проектирование обучающей системы на основе технологии разноуровневого обучения.
 27. Использование игровых методов обучения в процессе обучения русскому языку и литературе.
 28. Возможности применения методов проблемного обучения на уроках языка/литературы.
 29. Организация учебного процесса по русскому языку/литературе на основе здоровьесберегающих технологий.
 30. Использование метода проектов в организации образовательного процесса по русскому языку/литературе.
 31. Использование технологии развития критического мышления на уроках / во внеурочной деятельности.
 32. Использование интерактивных методов обучения в процессе обучения русскому языку и литературе.

 МАТЕРИАЛЫ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ УЧИТЕЛЕЙ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ

( ВТОРАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КАТЕГОРИИ И БЕЗ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КАТЕГОРИИ) 

 Вопросы к зачету

 1. Активные формы и методы обучения в языковом и литературном образовании учащихся.
 2. Организация рефлексивной деятельности учащихся на уроке языка/литературы как условие становления и развития учащегося как субъекта учебной деятельности.
 3. Формирование и развитие читательской культуры учащихся.
 4. Методы работы с художественным произведением в школе: чтение, анализ, интерпретация.
 5. Развитие литературно-творческих способностей учащихся средствами урока русского языка и литературы и внеклассной работы по предмету.
 6. Методы и приемы школьного анализа литературных произведений.
 7. Лингвистический анализ художественного текста как основа формирования читательских умений.
 8. Формирование коммуникативных (речевых/языковых /лингвокультурологических) компетенций учащихся на уроках языка.
 9. Формирование орфографической/пунктуационной грамотности учащихся на уроках русского языка.
 10. Методика обучения школьников написанию творческих работ (сочинений, изложений, отзывов, эссе – по выбору).
 11. Организация научно-исследовательской деятельности учащихся в школе.
 12. Методика изучения словообразования в средней школе.
 13. Интегрированный урок в системе развития личности учащихся.
 14. Тестовые задания как современная форма контроля знаний учащихся по русскому языку/литературе.
 15. Методика организации учебной деятельности учащихся школьников на основе применения современных образовательных технологий (по выбору).
 16. Система работы учителя по подготовке учащихся к олимпиаде.
 17. Система работы учителя по подготовке учащихся к конкурсу исследовательских работ .
 18. Использование информационно-коммуникационных технологий в практике работы учителя-филолога.
 19. Трудные вопросы современного русского языка и их отражение в школьном курсе.
 20. Современный  литературный процесс  и его отражение в школьном курсе
 21. Жанровое  разнообразие современной русской прозы, поэзии и драматургии.
 22. Направления работы с филологически одаренными  и высокомотивированными учащимися.
 23. Требования к содержанию, структуре и оформлению конкурсной исследовательской работе.
 24. Техники и приемы, направленные на развитие рефлексивных умений.
 25. Идейно-воспитательная работа в системе педагогической  деятельности учителя.
 26. Нормативное правовое обеспечение деятельности педагога.

 МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ УЧИТЕЛЕЙ ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОВЕДЕНИЯ

(ПЕРВАЯ И ВЫСШАЯ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ КАТЕГОРИИ)

 Примерная тематика выпускных работ

 1. Методы организации и осуществления учебной деятельности на уроке истории (обществоведения).
 2. Методы стимулирования и мотивации учения на уроке истории (обществоведения).
 3. Методы контроля и самоконтроля на уроке истории (обществоведения).
 4. Проблемное обучение истории (обществоведению).
 5. Развитие мышления учащихся на уроках истории (обществоведения).
 6. Роль обучения истории (обществоведению) в развитии личности.
 7. Методы и формы процесса воспитания и самовоспитания.
 8. Гражданское воспитание на уроках истории (обществоведения).
 9. Технологии дифференцированного обучения на уроках истории (обществоведения).
 10. Организация творческой деятельности на уроках истории (обществоведения).
 11. Формирование общеучебных умений учащихся на уроках истории (обществоведения).
 12. Формирование специальных умений учащихся на уроках истории.
 13. Формирование познавательной активности учащихся в процессе обучения истории (обществоведению).
 14. Проверка и оценка результатов учебной деятельности на уроках истории (обществоведения).
 15. Использование внутрипредметных и межпредметных связей в процессе обучения истории (обществоведению).
 16. Использование внеурочных форм организации обучения истории (обществоведению).
 17. Организация внеклассной работы по истории (обществоведению).
 18. Использование краеведческого материала на уроках истории.
 19. Использование материалов школьного музея в процессе обучения истории.
 20. Организация учебно-исследовательской деятельности в процессе обучения истории (обществоведения).
 21. Реализация метода проектов (проектной технологии) на уроках истории (обществоведения).
 22. Использование здоровьесберегающих технологий на уроках истории (обществоведения).
 23. Использование информационных технологий в процессе обучения истории (обществоведению).
 24. Нетрадиционные формы уроков истории (обществоведения).
 25. Школьное краеведение как средство воспитания патриота и гражданина.

МАТЕРИАЛЫ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ УЧИТЕЛЕЙ ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОВЕДЕНИЯ

(ВТОРАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КАТЕГОРИИ И БЕЗ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КАТЕГОРИИ)

Вопросы к зачету

 1. 1 Урок как организационная форма процесса обучения.
 2. Пути усиления воспитательной, образовательной и развивающей функций урока.
 3. Связь урока с фругими формами обучения.
 4. Целеобразование и целеполагание в деятельности учащихся.
 5. Диагностика в обучении.
 6. Система способов оптимизации обучения.
 7. Методы организации и осуществления учебной деятельности.
 8. Методы стимулирования и мотивации учения.
 9. Методы контроля и самоконтроля.
 10. Система методов проблемно-развивающего обучения.
 11. Роль обучения в развитии личности.
 12. Сущность, закономерности и принципы процесса воспитания и самовоспитания.
 13. Методы и формы процесса воспитания и самовоспитания.
 14. Гражданское воспитание учащихся.
 15. Технологии дифференцированного обучения.
 16. Технологии развития творческого потенциала личности.
 17. Здоровьесберегающие технологии в школьном образовании.
 18. Формирование исторических понятий у учащихся на уроках и во внеурочной деятельности.
 19. Формирование умений учащихся в процессе обучения истории (обществоведению).
 20. Средства обучения истории (обществоведению).
 21. Проверка и оценка результатов учебной деятельности по истории (обществоведению).
 22. Внутрипредметные и межпредметные связи в процессе обучения истории (обществоведению).
 23. Внеурочные формы организации обучения истории (обществоведению).
 24. Внеклассная работа по истории (обществоведению).
 25. Краеведение как средство приобретения учащимися исторических знаний.

 

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ УЧИТЕЛЕЙ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

(ПЕРВАЯ И ВЫСШАЯ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ КАТЕГОРИИ)

 Примерная тематика выпускных работ

 1. Реализация социокультурного компонента содержания обучения иностранному языку.
 2. Формирование иноязычной коммуникативной компетенции в контексте диалога культур.
 3. Реализация национального компонента в образовательном процессе по иностранному языку.
 4. Реализация коммуникативно-когнитивного подхода в овладении иностранным языком как средством межкультурной коммуникации.
 5. Организация исследовательской работы учащихся по иностранному языку.
 6. Формирование положительной мотивации у учащихся к изучению иностранного языка.
 7. Реализация коммуникативного подхода в обучении грамматике на уроке иностранного языка.
 8. Обучение грамматике иностранного языка на основе коммуникативно-когнитивного подхода.
 9. Обучение восприятию и пониманию речи на слух на уроке иностранного языка.
 10. Работа с аутентичным текстом на уроке иностранного языка.
 11. Организация обучения иностранному языку на основе игровой модели.
 12. Формирование страноведческой и лингвострановедческой компетенции учащихся.
 13. Разработка и проведение нестандартных уроков иностранного языка.
 14. Составление разноуровневых заданий для контроля и оценки знаний учащихся на уроке иностранного языка.
 15. Организация самостоятельной работы учащихся на уроке иностранного языка.
 16. Организация внеклассной работы по иностранному языку как средство развития творческих способностей учащихся.
 17. Формирование ценности национального самосознания на уроках иностранного языка.
 18. Реализация исследовательского потенциала учащихся на уроках иностранного языка.
 19. Конструирование учебного процесса по иностранному языку с использованием образовательных технологий.
 20. Практика конструирования образовательных ситуаций на уроках иностранного языка.
 21. Реализация модульного обучения на уроке иностранного языка.
 22. Использование метода проектов в преподавании иностранного языка.
 23. Реализация проектной деятельности в условиях образовательного процесса по иностранному языку.
 24. Применение информационных технологий на уроках иностранного языка.
 25. Использование Интернет-ресурсов в образовательном процессе по иностранному языку.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ УЧИТЕЛЕЙ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

(ВТОРАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КАТЕГОРИИ И БЕЗ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КАТЕГОРИИ)

 Вопросы к зачету

 1. Нормативные правовые документы, регулирующиt деятельность учителя английского языка.
 2. Цели и задачи межкультурного подхода к обучению иностранным языкам.
 3. Приемы формирования лингвострановедческих навыков и умений.
 4. Требования к планированию урока английского языка
 5. Структура урока иностранного языка.
 6. Создание оптимальных возможностей для речевого поведения учащихся на уроке.
 7. Восприятие и понимание речи на слух как способ определения уровня речевой компетенции учащихся.
 8. Коммуникативный подход в обучении грамматике иностранного языка.
 9. Особенности методики обучения различным видам чтения.
 10. Формы, способы и приемы контроля навыков и умений чтения иноязычного текста.
 11. Игры на уроке иностранного языка на начальном этапе обучения.
 12. Роль нестандартных уроков в формировании положительной мотивации школьников.
 13. Теоретические основы развития лингвострановедческой компетенции в процессе обучения устному иноязычному общению.
 14. Самостоятельная работа учащихся в условиях формирования поликультурной многоязычной личности.
 15. Роль самостоятельной работы в развитии творческого потенциала школьников.
 16. Виды самостоятельной работы на уроке иностранного языка.
 17. Способы управления самостоятельной работой учащихся.
 18. Методика организации самостоятельной работы на уроке иностранного языка.
 19. Внеклассная работа по иностранному языку.
 20. Региональный компонент культуры как составляющая содержания обучения иностранному языку.
 21. Исследовательская деятельность как средство и условие развития творческих способностей учащихся.
 22. Современные образовательные технологии в обучении иностранному языку.
 23. Проектное обучение на уроках иностранного языка.
 24. Информационные технологии в практике работы учителя иностранного языка.
 25. Интернет-ресурсы и познавательная деятельность учащихся на уроках иностранного языка.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ БИБЛИОТЕКАРЕЙ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Примерная тематика выпускных работ

 1. Место школьной библиотеки в информационно-образовательном пространстве.
 2. Организация обслуживания читателей в школьной библиотеке.
 3. Формирование информационной культуры учащихся средствами библиотечно-библиографической деятельности.
 4. Использование информационно-коммуникационных технологий в обслуживании читателей школьной библиотеки.
 5. Библиотека-медиатека как часть единого информационно-образовательного пространства школы.
 6. Формирование познавательной и информационной культуры учащихся с помощью информационно-компьютерных технологий.
 7. Роль школьной библиотеки в духовно-нравственном становлении личности школьника.
 8. Место школьной библиотеки в системе воспитательной работы современной школы.
 9. Роль школьной библиотеки в патриотическом воспитании учащихся.
 10. Организация краеведческого воспитания учащихся в условиях школьной библиотеки.
 11. Использование электронных ресурсов в работе школьной библиотеки.
 12. Организация выставочной работы в школьной библиотеке.
 13. Организация проектной деятельности учащихся в условиях школьной библиотеки.
 14. Деятельность школьной библиотеки по популяризации здорового образа жизни в ученическом социуме.
 15. Организация работы школьного библиотекаря с библиотечным активом.
 16. Роль школьной библиотеки в организации семейного чтения.
 17. Развитие позитивного отношения к чтению у учащихся с помощью инновационных технологий.
 18. Совместная работа школьного библиотекаря с учителями-предметниками по формированию устойчивого интереса к чтению.
 19. Справочно-библиографический аппарат школьной библиотеки – основная база библиографической деятельности.
 20. Организация информационно-рекламной деятельности школьной библиотеки.
 21. Интерактивные формы и методы работы с книгой.
 22. Организация и проведение Недели детской книги в школьной библиотеке.
 23. Использование инновационных форм работы в деятельности библиотеки.
 24. Роль школьной библиотеки в обеспечении образовательного процесса современной школы.
 25. Использование интернет-ресурсов в информационно-библиотечной работе.
 26. Безопасность детей в интернете: организация безопасного интернет-пространства для детей и подростков на базе школьной библиотеки.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ УЧИТЕЛЕЙ МУЗЫКИ

Примерная тематика выпускных работ

 Активизация музыкального восприятия учащихся на первой ступени общего среднего образования.

 1. Развитие музыкальных способностей учащихся на уроках музыки и факультативных занятиях.
 2. Формирование эмоционально-осознанного восприятия музыки учащимися.
 3. Организация вокально-хорового коллектива и его роль в музыкальном воспитании детей.
 4. Роль песенного репертуара в музыкальном развитии учащихся.
 5. Использование творческих заданий на уроках музыки как фактор развития индивидуальности личности.
 6. Активизация творческой деятельности учащихся на уроках музыки.
 7. Речевая, вокальная, инструментальная импровизация как основа творческой деятельности учащихся на уроках музыки.
 8. Использование белорусского музыкального фольклора на уроках музыки и во внеклассной работе.
 9. Особенности разучивания белорусских народных песен с детьми школьного возраста.
 10. Специфика организации музыкального образования детей шестилетнего возраста.
 11. Развитие музыкальности и творческой активности детей в процессе элементарного музицирования.
 12. .Специфика организации мониторинга музыкального развития учащихся в учреждении общего среднего образования.
 13. Особенности организации контрольно-оценочной деятельности учащихся при обучении музыке в условиях безотметочного обучения.
 14. Использование межпредметных связей в процессе музыкального обучения.
 15. Взаимосвязь искусств на уроках музыки.
 16. Использование интерактивных методов обучения на уроках музыки как средство повышения эффективности урока.
 17. Использование дидактических музыкальных игр и упражнений на уроках музыки.
 18. Развитие творческих способностей учащихся в разнообразных видах музыкальной деятельности.
 19. Развитие нравственно-патриотических чувств учащихся средствами музыки.
 20. Особенности развития вокально-хоровых навыков у детей младшего школьного возраста.
 21. Особенности обучения детей школьного возраста элементарному музицированию.
 22. Развитие музыкально-двигательных способностей учащихся посредством музыкально-ритмической деятельности.
 23. Использование здоровьесберегающих технологий на уроках музыки и факультативных занятиях.
 24. Использование современных образовательных технологий на уроках музыки.
 25. Использование информационно-коммуникационных технологий в деятельности учителя музыки.
 26. Взаимодействие семьи и школы в музыкальном воспитании школьников.
 27. Морально-патриотическое воспитание учащихся средствами народной педагогики, национальной культуры и искусства.
 28. Воспитание у школьников любви к родному краю, родной природе средствами музыки.
свернуть

29.10-03.11.2018 Учителя биологии учреждений общего среднего образования

развернуть

Учебная программа повышения квалификации направлена на рост уровня профессиональной компетентности учителей биологии посредством освоение новых и актуализацию имеющихся теоретических и процессуальных знаний, необходимых для осмысления и реализации в педагогическом процессе научно-методических и психолого-педагогических тенденций развития системы биологического образования и науки. Программа повышения квалификации предусматривает: получение педагогами знаний по актуальным вопросам педагогической науки и образовательной практики; ознакомление с современными достижениями биологической науки, важнейшими современными открытиями и разработками в биологии; расширение представлений о возможностях компетентностного и деятельностного подходов формирования учебных действий в преподавании биологии; освоение методик группового обучения, элементов проблемно-поискового обучения, исследовательского и проектного обучения в преподавании биологии; формирование у педагогов умений, способствующих совершенствованию деятельности организации контроля и оценки качества образования, методическими аспектами деятельности учителя.

Виды занятий со слушателями: лекции, практические занятия, организационно-деятельностная игра, спецкурсы, интерактивный семинар, тренинг, факультативы.

Форма итоговой аттестации: выпускная работа.

свернуть

17.12-22.12.2018 Настаўнікі беларускай мовы і літаратуры (другая кваліфікацыйная катэгорыя і без кваліфікацыйнай катэгорыі)

развернуть

Вучебная праграма павышэння кваліфікацыі накіравана на паглыбленне і пашырэнне навукова-тэарэтычнай і метадычнай падрыхтоўкі настаўнікаў па арганізацыі адукацыйнага працэсу па беларускай мове і літаратуры на II і III ступенях навучання ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі ва ўмовах пераходу на профільнае навучанне. Прадугледжана пашырэнне ведаў слухачоў па сучасных накірунках развіцця педагагічнай навукі і адукацыйнай практыкі; падыходах да арганізацыі і пабудовы ўрокаў беларускай мовы і літаратуры; авалоданне педагогамі сучаснымі педагагічнымі і інфармацыйнымі тэхналогіямі як сродкам павышэння якасці моўнай і літаратурнай адукацыі навучэнцаў; тэхналогіяй мадэлявання дыдактычных сістэм пры вывучэнні розных тэм школьнага курсу беларускай мовы і літаратуры на базавым і павышаным узроўнях.

Віды заняткаў са слухачамі: лекцыі, практычныя заняткі, практыкумы, трэнінгі, дзелавыя гульні, спецкурсы, майстар-класы, факультатывы.

Форма выніковай атэстацыі: залік.

свернуть

17.12-21.12.2018 Настаўнікі пачатковых класаў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі «Асаблівасці навучання беларускай мове і літаратурнаму чытанню на I ступені агульнай сярэдняй адукацыі»

развернуть

Вучэбная праграма павышэння кваліфікацыі накіравана на развіццё прафесійных кампетэнцый настаўнікаў пачатковых класаў у галіне навучання беларускай мове і літаратурнаму чытанню на I ступені агульнай сярэдняй адукацыі. У працэсе павышэння кваліфікацыі прадугледжана пашырэнне ведаў слухачоў па асаблівасцях псіхолага-педагагічнага развіцця дзяцей малодшага школьнага ўзросту і пытаннях пераемнасці ў навучанні пры пераходзе на II ступень адукацыі; сутнасці кампетэнтнаснага паходу і асблівасцямі яго рэалізацыі на I ступені агульнай сярэдняй адукацыі. Важнае месца адведзена практычным заняткам, скіраваным на авалоданне настаўнікамі рэфлексійна-аналітычнымі, праектна-тэхналагічнымі ўменнямі па пабудове сучасных урокаў беларускай мовы і літаратурнага чытання з выкарыстаннем эфектыўных методык і педагагічных тэхналогій.

Віды заняткаў са слухачамі: лекцыі, практычныя заняткі, практыкумы, трэнінгі, дзелавыя гульні, спецкурсы, факультатывы.

Форма выніковай атэстацыі: субяседаванне.

свернуть

17.12-21.12.2018 Учителя иностраннных языков учреждений общего среднего образования «Информационно- коммуникативные и образовательные технологии в деятельности учителя»

10.12-15.12.2018 Учителя французского языка учреждений общего среднего образования

развернуть

Учебная программа повышения квалификации направлена на приращение профессиональных компетенций, необходимых для организации эффективной деятельности в области иноязычного образования учащихся. Важное место отведено расширению знаний слушателей по основным направлениям в области философии и методологии современного образования; актуальным тенденциям в перспективной образовательной практике; современным лингвистическим теориям; овладению педагогами рефлексивно-аналитическими, проектно-технологическими умениями для построения авторских систем по изучению отдельных тем курса иностранного языка.

Виды занятий со слушателями: лекции, спецкурсы, практические занятия, практикумы, факультативные занятия, организационно-деятельностные игры.

Форма итоговой аттестации: защита выпускной работы.

свернуть

10.12-14.12.2018 Учителя истории и обществоведения учреждений общего среднего образования «Формирование метапредметных, личностных и предметных компетенций учащихся в процессе преподавания истории и обществоведения»

развернуть

Учебная программа повышения квалификации направлена на углубление научно-теоретической и методической подготовки педагогов по организации образовательного процесса на основе компетентностного подхода. Предполагается ознакомление слушателей с теоретическими основами, принципами и сущностью компетентностного подхода в образовании, с особенностями формирования метапредметных, предметных и личностных компетенций учащихся средствами учебных дисциплин «Всемирная истории», «История Беларуси» и «Обществоведение». Важное место отведено овладению педагогами рефлексивно-аналитическими, проектно-технологическими умениями в области эффективных образовательных технологий, способствующих формированию компетенций учащихся; рефлексивно-аналитическими, проектно-технологическими умениями в построении модели урока на основе компетентностного подхода.

Виды занятий со слушателями: лекции, спецкурсы, практические занятия, деловые игры, практикумы, организационно-деятельностные игры, факультативные занятия.

Форма итоговой аттестации: собеседование.

свернуть

03.12-07.12.2018 Учителя английского языка учреждений общего среднего образования «Содержание и технологии организации образовательного процесса в профильных классах»

развернуть

Учебная программа повышения квалификации направлена на освоение системообразующих знаний о содержании деятельности методических объединений учителей иностранных  языков в организации образовательного процесса в профильных классах. В процессе повышения квалификации предполагается расширение знаний слушателей по основным направлениям деятельности методического объединения в условиях профильного обучения,  различным технологиям организации образовательного процесса в профильных классах, овладение педагогами рефлексивно-аналитическими, проектно-технологическими умениями в организации деятельности методических объединений учителей иностранных языков; методикой подготовки и проведения занятий методических объединений учителей иностранных языков в условиях профильного обучения.

Виды занятий со слушателями: лекции, спецкурсы, практические занятия, практикумы, организационно-деятельностные игры.

Форма итоговой аттестации: собеседование.

свернуть

26.11-30.11.2018 Учителя, преподающие предметы гуманитарного цикла учреждений общего среднего образования «Применение облачных и мобильных технологий в преподавании предметов гуманитарного цикла»

развернуть

Учебная программа повышения квалификации направлена на расширение и углубление представлений педагогов об особенностях использования облачных и мобильных технологий в процессе преподавания предметов; ознакомление с образовательными медиа- и онлайн-ресурсами для практического использования в деятельности учителя. Программа повышения квалификации предусматривает расширение знаний педагогов по использованию информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе; ознакомление с основными компьютерными программами и их дидактическими возможностями, с технологией и методическими принципами разработки дистанционных курсов; овладение умениями использования информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе.

Виды занятий со слушателями: лекции, практические занятия, практикум, факультативы.

Форма итоговой аттестации: собеседование.

 

свернуть

19.11-24.11.2018 Учителя английского языка учреждений общего среднего образования (вторая квалификационная категория и без квалификационной категории)

развернуть

Учебная программа повышения квалификации направлена на развитие профессиональных умений педагогов по конструированию образовательного процесса на базовом уровне на основе компетентностного подхода. Программа повышения квалификации предусматривает приобретение слушателями знаний в области нормативного правового и научно-методического обеспечения литературного и языкового образования на современном этапе; ознакомление с проблемами актуального прочтения литературных произведений, современными способами эффективной работы с текстом, актуальными лингвистическими теориями; информационно-коммуникационными и педагогическими технологиями, направленными на совершенствование образовательного процесса. Предполагается, что в процессе практических занятий слушатели овладеют рефлексивно-аналитическими, проектно-технологическими умениями в построении современного урока.

Виды занятий со слушателями: лекции, практические занятия, практикумы, тренинги, деловые игры, спецкурсы, круглый стол, факультативы.

Форма итоговой аттестации: зачет.

свернуть

19.11-24.11.2018 Учителя английского языка учреждений общего среднего образования (вторая квалификационная категория и без квалификационной категории)

12.11-16.11.2018 Педагогические работники учреждений общего среднего образования «Современный урок в школе»

развернуть

Учебная программа повышения квалификации направлена на развитие профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и моделирования современного урока на I, II, III ступени общего среднего образования. Повышение квалификации предусматривает ознакомление с теоретическими основами, принципами, сущностью компетентностного подхода в системе общего среднего образования, с особенностями построения современного урока с учетом нормативных требований; с педагогическими и информационно-коммуникационными технологиями, обеспечивающими формирование предметных, метапредметных, личностных компетенций учащихся по предметам школьного цикла. Предполагается развитие у слушателей рефлексивно-аналитических, проектно-технологических умений в моделировании урока, в построении дидактических систем в условиях перехода на профильное обучение.

Виды занятий со слушателями: лекции, практические занятия, практикумы, круглый стол, мастер-классы.

Форма итоговой аттестации: собеседование.

свернуть

12.11-16.11.2018 Настаўнікі беларускай мовы і літаратуры ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі «Культура работы з тэкстамі на ўроках беларускай мовы і літаратуры»

развернуть

Праграма павышэння кваліфікацыі накіравана на развіццё прафесійных кампетенцый педагогаў, неабходных для забеспячэння якасці моўнай і літаратурнай адукацыі; паглыбленне ведаў пра лінгвістыку тэкста, стылістыку і культуру маўлення. Праграма павышэння кваліфікацыі прадугледжвае  азнаямленне слухачоў з паняццем тэкста як аб’екта лінгвістычнага і літаратуразнаўчага даследавання, з сучаснымі метадамі даследавання мастацкага тэкста; развіццё даследчай кампетэнцыі педагога; пашырэнне ведаў слухачоў па  арганізацыі працэсу моўнай і літаратурнай адукацыі на сучасным этапе.

Віды заняткаў са слухачамі: лекцыі, практычныя заняткі, практыкумы, трэнінгі, арганізацыйна-дзелавая гульня,спецкурсы, факультатывы.

Форма выніковай атэстацыі: субяседаванне.

свернуть

29.10-03.11.2018 Учителя английского языка учреждений общего среднего образования (высшая и первая квалификационные категории)

развернуть

Учебная программа повышения квалификации направлена на приращение профессиональных компетенций, необходимых для организации эффективной деятельности в области иноязычного образования учащихся. Повышение квалификации предусматривает расширение знаний педагогов по основным направлениям в области философии и методологии современного образования; актуальным тенденциям в перспективной образовательной практике; современным лингвистическим теориям; по содержанию работы с учащимися с низкой учебной мотивацией; овладение слушателями рефлексивно-аналитическими, проектно-технологическими умениями для построения авторских систем по изучению отдельных тем курса иностранного языка.

Виды занятий со слушателями: лекции, спецкурсы, практические занятия, деловые игры, практикумы, организационно-деятельностные игры, факультативные занятия.

Форма итоговой аттестации: защита выпускной работы.

 

свернуть

29.10-02.11 Учителя русского языка и литературы учреждений общего среднего образования «Культура работы с текстами на уроках русского языка и литературы»

развернуть

Программа повышения квалификации направлена на приращение профессиональных компетенций педагога, необходимых для обеспечения качества языкового и литературного образования учащихся; углубление знаний о лингвистике текста, стилистике и культуре речи, о новых социокультурных аспектах текста. В ходе повышения квалификации предполагается ознакомление слушателей с понятием текста как объекта лингвистического и литературоведческого исследования, с современными методами исследования художественного текста; развитие исследовательской компетенции педагога; ознакомление с эффективными информационными и образовательными технологиями.

Виды занятий со слушателями: лекции, практические занятия, практикумы.

Форма итоговой аттестации: собеседование.

свернуть

22.10-26.10.2018 Учителя, преподающие предметы «Всемирная история», «История Беларуси», «Русский язык», «Русская литература», «Белорусский язык», «Белорусская литература» в классах интегрированного обучения и воспитания учреждений общего среднего образования «Особенности организации образовательного процесса в условиях интегрированного обучения и воспитания»

развернуть

Учебная программа повышения квалификации направлена на развитие профессиональной компетентности педагогов классов интегрированного обучения и воспитания, обеспечивающей формирование навыков организации образовательного процесса на основе нормативных требований специального образования и в соответствии с современными тенденциями развития образования. Программа повышения квалификации предусматривает расширение знаний педагогов по основным направлениям в области философии инклюзивного образования, психолого-педагогическим характеристикам детей с особенностями психофизического развития (ОПФР) согласно нозологическим группам; дидактическими основаниями эффективных в специальном образовании технологий. Практические занятия ориентированы на овладение слушателями методами, формами и приемами работы с детьми с ОПФР в классах интегрированного обучения и воспитания.

Виды занятий со слушателями: лекции, практические занятия, практикум, круглый стол.

Форма итоговой аттестации: собеседование.

свернуть

15.10-25.10.2018 Библиотекари учреждений общего среднего, профессионально-технического образования, интегрированных библиотек «Информационная культура библиотечных работников в современных условиях»

развернуть

Учебная программа повышения квалификации направлена на развитие профессиональных компетенций библиотекарей учреждений общего среднего, профессионально-технического образования, интегрированных библиотек в области библиотечно-информационной деятельности. В ходе повышения квалификации предполагается расширение знаний слушателей в различных направлениях библиотечно-информационной деятельности; в области педагогики и психологии детского чтения; современных информационных технологиях; нормативной правовой базы по профилю деятельности библиотек; овладение слушателями технологией библиотечного менеджмента в условиях информатизации общества; применение маркетингового подхода во всех сферах библиотечной деятельности; содействие формированию информационной культуры и грамотности педагогов и учащихся, готовности библиотекарей к саморазвитию и непрерывному образованию.

Виды занятий со слушателями: лекции, практические занятия, практикумы, тренинги, деловые игры, спецкурсы, круглый стол, факультативы.

Форма итоговой аттестации: защита выпускной работы.

свернуть

15.10-20.10.2018 Учителя немецкого языка учреждений общего среднего образования (вторая квалификационная категория и без квалификационной категории)

развернуть

Учебная программа повышения квалификации направлена на углубление научно-теоретической и методической подготовки педагогов по организации образовательного процесса на основе нормативных правовых документов и системного анализа профессиональной деятельности. В ходе повышения квалификации предполагается расширение знаний педагогов по вопросам обновленного содержания преподавания немецкого языка в учреждениях общего среднего образования, использования современных образовательных и информационно-коммуникационных технологий как средства эффективной деятельности учителя; овладение слушателями профессиональными умениями в области современных подходов к моделированию инновационного образовательного процесса по немецкому языку.

Виды занятий со слушателями: лекции, спецкурсы, практические занятия, деловые игры, практикумы, организационно-деятельностные игры, факультативные занятия.

Форма итоговой аттестации: зачет.

свернуть

17.12-21.12.2018 Учителя трудового обучения (технического труда) учреждений общего среднего образования «Формирование предметных компетенций учащихся на уроках трудового обучения»

развернуть

Учебная программа повышения квалификации направлена на освоение слушателями рациональных способов решения задач развития технологической культуры в ходе трудового обучения (технического труда). Программа повышения квалификации предусматривает: развитие опыта реализации и развития технологической культуры, практики обеспечения культуры деятельности на занятиях по трудовому обучению и определения существующих проблем; совершенствование профессиональной педагогической деятельности в сфере технологического образования; умение анализировать и проектировать образовательный процесс, обеспечивающий развитие и реализацию технологической культуры учителя и учащихся.

Виды занятий со слушателями: лекции, практические занятия, организационно-деятельностная игра, спецкурсы, тренинги, факультативы.

Форма итоговой аттестации: собеседование.

свернуть

17.12-21.12.2018 Учителя физики учреждений общего среднего образования «Система обеспечения образовательной среды по учебному предмету «Физика»»

развернуть

Учебная программа повышения квалификации направлена на формирование профессиональной компетентности учителей физики в области обеспечения образовательной среды по учебному предмету «Физика. Программа повышения квалификации предусматривает: расширение и систематизацию знаний слушателей в области профессиональной компетентности учителей физики по обеспечению образовательной среды на основе современных требований к качеству образования по учебному предмету «Физика»; освоение слушателями актуальных вопросов формирования системы физических знаний и опыта их применения, обеспечивающих практиконаправленное и общекультурное развитие личности; овладение ключевыми компетенциями практического использования методик, развивающих интеллектуальный и творческий потенциал обучающихся; конструирование учебных занятий по физике на основе различных теоретико-методологических подходов, овладение современными методами оптимизации учебной нагрузки учащихся.

Виды занятий со слушателями: лекции, практические занятия, спецкурсы, деловая игра, мастер-класс, факультативы.

Форма итоговой аттестации: собеседование.

свернуть

10.12-14.12.2018 Учителя географии учреждений общего среднего образования «Социальная география в условиях изменения содержания учебного предмета «География»»

развернуть

Учебная программа повышения квалификации направлена на систематизацию и углубление знаний и представлений учителей в области общественно-географической науки в условиях изменений содержания учебного предмета «География», способствующих повышению качества обучения предмету. Программа повышения квалификации предусматривает: освоение предметных знаний по отдельным разделам программы («География мирового хозяйства», «Структура хозяйства Республики Беларусь» и т.п.); ознакомление педагогов с требованиями к содержанию и организации образовательного процесса по географии в учреждениях образования, психолого-педагогическими закономерностями и механизмами оптимизации обучения, подходами к организации и проведению уроков географии с позиций современных требований качества образования; овладение учителями наиболее эффективными образовательными и информационно-коммуникационными технологиями, способствующими развитию у учащихся мотивации к учению, их интеллектуальных и творческих способностей, активизации познавательной деятельности на уроках географии.

Виды занятий со слушателями: лекции, практические занятия, тренинги, конференции, деловые игры, спецкурсы, факультативы.

свернуть

03.12-07.12.2018 Руководители методических объединений, учителя математики учреждений общего среднего образования «Формирование профессиональной компетентности учителя математики при реализации профильного обучения»

развернуть

Учебная программа повышения квалификации направлена на развитие профессиональной компетентности руководителей методических объединений и учителей математики в области организации профильного обучения математике, повышение уровня предметной компетентности учителей в области основ науки, составляющей предмет «Математика» до уровня требований программы профильных классов. Программа повышения квалификации предусматривает: изучение перспективного педагогического опыта применения в образовательном процессе по математике личностно-ориентированного и индивидуально-дифференцированного подходов;  овладение учителями наиболее эффективными образовательными и информационно-коммуникационными технологиями, способствующими развитию у учащихся мотивации к учению, их интеллектуальных и творческих способностей, активизации познавательной деятельности.

Виды занятий со слушателями: лекции, практические занятия, тренинги, конференции, деловые игры, спецкурсы, факультативы.

Форма итоговой аттестации: собеседование.

свернуть

03.12-07.12.2018 Педагогические работники учреждений образования «Использование компьютерных и интернет технологий в образовании»

26.11-30.11.2018 Учителя, преподающие предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в учреждениях общего среднего образования «Организация образовательного процесса при изучении предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»»

19.11-24.11.2018 Учителя трудового обучения (обслуживающего труда) учреждений общего среднего образования

развернуть

Учебная программа повышения квалификации направлена на освоение учителями обслуживающего труда механизмов совершенствования профессиональной педагогической деятельности в соответствии с современными тенденциями развития технологического образования. Программа повышения квалификации предусматривает: получение новых и актуализацию имеющихся теоретических знаний и развитие умений, необходимых для становления профессиональных методологических, общепедагогических и предметных компетенций учителей обслуживающего труда; ознакомление педагогов с подходами к организации и проведению уроков трудового обучения с позиций современных требований качества образования; овладение учителями готовности к развитию профессиональной и технологической культуры, наиболее эффективными методиками и технологиями, способствующими формированию и развитию у учащихся мотивации к учению, активизации познавательной деятельности, их интеллектуальных и творческих способностей.

Виды занятий со слушателями: лекции, практические занятия, тренинг, организационно-деятельностная игра, спецкурсы, круглый стол, факультативы.

Форма итоговой аттестации: выпускная работа.

Дополнительные сведения: каждому слушателю необходимо выбрать одну из тем (разделов) по преподаваемому учебному предмету и по данной теме в электронном виде подготовить: текст изложения нового учебного материала, тематические иллюстрации, 20‒24 тестовых вопросов с одним правильным вариантом ответа и 10 вопросов на соответствие, вопросы и ответы для учебного кроссворда и других контрольно-измерительных материалов (не менее 24).

свернуть

19.11-23.11.2018 Учителя математики учреждений общего среднего образования «Содержание олимпиадных заданий по математике и специфика их решения»

развернуть

Учебная программа повышения квалификации направлена на актуализацию требований к олимпиадной подготовке учащихся, посредством развития у учителей знаний и умений по вопросам решения олимпиадных задач по математике. Программа повышения квалификации предусматривает: знакомство педагогов с особенностями организации олимпиадной подготовки учащихся различных возрастных категорий, со спецификой и требования к проведению различных типов математических соревнований; формирование у слушателей представления об уровне и типах заданий математических олимпиад разных уровней, включая Турнир городов, международный математический конкурс «Кенгуру, интернет-олимпиады, этапы Республиканской олимпиады по математике; усвоение учителями математики методов решения олимпиадных задач различных типов, расширению спектра знаний учителей о специфике и особенностях олимпиадных заданий для учащихся разных классов; расширение и систематизация знаний и навыков слушателей в области решения олимпиадных задач.

Виды занятий со слушателями: лекции, практические занятия, практика на базе учреждений общего среднего образования, тренинги, организационно-деятельностная игра, спецкурсы, факультативы.

Форма итоговой аттестации: собеседование.

свернуть

19.11-23.11.2018 Педагогические работники учреждений образования «Современный урок в школе» Червенский район

развернуть

Учебная программа повышения квалификации направлена на ознакомление с сущностью и принципами организации компетентностного обучения; с особенностями построения уроков на II и III ступени образования; с различиями в организации образовательного процесса на базовом и повышенном уровне, с психолого-педагогическими особенностями сопровождения урока, с современными педагогическими и информационно-коммуникационными технологиями проектирования образовательного процесса. В ходе повышения квалификации предполагается расширение и углубление знаний педагогов о современных достижениях психологии и педагогики, обеспечивающих эффективную организацию образовательного процесса в современной школе; развитие профессиональных умений, связанных с использованием современных средств и форм организации урока в условиях профильного обучения; повышение мотивации к совершенствованию профессиональной компетентности педагогов в области организации и управления современным уроком.

Виды занятий со слушателями: лекции, практические занятия, практикумы, организационно-деловая игра.

Форма итоговой аттестации: собеседование.

свернуть

29.10-03.11.2018 Учителя математики учреждений общего среднего образования (высшая и первая квалификационные категории)

развернуть

Учебная программа повышения квалификации направлена на развитие профессиональных компетенций педагога в области организации современного образовательного процесса по математике в учреждениях общего среднего образования. Программа повышения квалификации предусматривает: актуализацию и расширение научно-теоретических и методологических знаний в области математического образования; создание условий для развития способности педагогов к технологизации профессиональной деятельности, ее модернизации и перепроектированию; содействие развитию умений к разработке собственных образовательных методик, ориентированных на интенсификацию процесса обучения математике;

Виды занятий со слушателями: лекция, практические занятия, деловая игра, конференция, круглый стол, тренинг, спецкурсы, факультативы.

Форма итоговой аттестации: защита выпускной работы

Дополнительные сведения: слушатель, получив информацию о предстоящем плановом повышении квалификации, выбирает тему будущей выпускной работы, составляет план работы, тезисы (краткое изложение темы), подбирает литературу, интернет-источники, отбирает приложения (разработки уроков, таблицы, схемы, другие материалы по теме работы). Слушателю необходимо иметь в наличии электронный вариант будущей выпускной работы.

свернуть

25.09-11.12.2018 Педагогические работники учреждений образования «Применение интерактивной графики и анимации в дидактическом обеспечении образовательного процесса»

развернуть

Учебная программа повышения квалификации направлена на формирование профессиональных компетенций педагогических работников в области использования современных компьютерных технологий в образовательных целях. Программа повышения квалификации предусматривает: актуализация и расширение теоретических знаний педагогов по вопросам организации учебного процесса с использованием интерактивной графики и анимации; формирование профессиональной компетенции педагогов по вопросам использования современных технологий визуализации информации (скрайбинг и инфографика) в образовательной деятельности; обучение навыкам работы с приложениями Microsoft Office для визуализации данных; овладение слушателями умениями и навыками для построения структурно-логической схемы средствами векторных графических редакторов; получение практических навыков работы с онлайн-сервисы для визуализации данных.

Виды занятий со слушателями: лекции, практические занятия, практикум.

Форма итоговой аттестации: собеседование.

свернуть

02.10-04.12.2018 Педагогические работники учреждений образования «Использование интерактивных, мультимедийных и облачных технологий в образовательном процессе»

развернуть

Учебная программа повышения квалификации направлена на систематизацию и углубление знаний и представлений учителей в области общественно-географической науки в условиях изменений содержания учебного предмета «География», способствующих повышению качества обучения предмету. Программа повышения квалификации предусматривает: освоение предметных знаний по отдельным разделам программы («География мирового хозяйства», «Структура хозяйства Республики Беларусь» и т.п.); ознакомление педагогов с требованиями к содержанию и организации образовательного процесса по географии в учреждениях образования, психолого-педагогическими закономерностями и механизмами оптимизации обучения, подходами к организации и проведению уроков географии с позиций современных требований качества образования; овладение учителями наиболее эффективными образовательными и информационно-коммуникационными технологиями, способствующими развитию у учащихся мотивации к учению, их интеллектуальных и творческих способностей, активизации познавательной деятельности на уроках географии.

Виды занятий со слушателями: лекции, практические занятия, тренинги, конференции, деловые игры, спецкурсы, факультативы.

Форма итоговой аттестации: собеседование.

свернуть
теги текущей страницы:
название тега в качестве переданного параметра:
=====================================
страниц аналогичных текущей:
страниц по тегу в качестве параметра:
страниц по выбранным тегам:
===================================
контейнеров аналогичных текущей странице:
контейнеров аналогичных текущему контейнеру:
контейнеров по тегу в качестве параметра:
контейнеров по выбранным тегам:
=====================================
Анонсы мероприятий
14.11.2018

Семинар «Организация и содержание работы научного общества учащихся в учреждении образования»

19 ноября 2018 года в Минском областном институте развития образования пройдет семинар для педагогических работников учреждений образования «Организация и содержание работы научного общества учащихся в учреждении образования».
12.11.2018

В Минской области пройдет олимпиада по финансовой грамотности

16 ноября 2018 года в Минском областном институте развития образования пройдет областной этап республиканской олимпиады по финансовой грамотности.
08.11.2018

Приглашаем принять участие в конкурсе по робототехнике «Дорога в будущее»

7 декабря 2018 года на базе факультета информационных технологий и робототехники (ФИТР) Белорусского национального технического университета состоится областной конкурс по робототехнике «Дорога в будущее»
05.11.2018

Стартовал областной этап XII республиканского конкурса «Энергомарафон»

С ноября 2018 года по январь 2019 года на Минщине проходит областной этап XII республиканского конкурса «Энергомарафон».