Учителя белорусского языка и литературы

30.11-05.12.2020 Настаўнікі беларускай мовы і літаратуры ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі (вышэйшая і першая кваліфікацыйныя катэгорыі) «Рэалізацыя зместу і сучасных метадычных падыходаў у выкладанні мовы і літаратуры»

развернуть

Вучэбная праграма павышэння кваліфікацыі накіравана на вывучэнне і засваенне педагогамі сучасных падыходаў да выкладання  беларускай мовы і літаратуры ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі. Праграма павышэння кваліфікацыі прадугледжвае пашырэнне ведаў слухачоў па арганізацыі працэсу моўнай і літаратурнай адукацыі на сучасным этапе, асноўных патрабаваннях да сучаснага ўрока, засваенне педагогамі спосабаў фарміравання і развіцця прадметных, метапрадметных, асобасных кампетэнцый, развіцця літаратурна-творчых здольнасцей вучняў на ўроках розных тыпаў, рэалізацыі выхаваўчых задач навучання мове і літаратуры; авалоданне педагогамі рэфлексіўна-аналітычнымі, праектна-тэхналагічнымі ўменнямі па пабудове лакальных дыдактычных сістэм; абагульненне і распаўсюджванне перспектыўнага педагагічнага вопыту.

Віды вучэбных заняткаў: лекцыі, практычныя заняткі, дзелавыя гульні.

Форма выніковай атэстацыі – абарона выпускных работ.

Дадатковая інфармацыя: з сабою мець матэрыялы для падрыхтоўкі выпускной работы.

свернуть

19.10-24.10.2020 Настаўнікі беларускай мовы і літаратуры ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі (другая кваліфікацыйная катэгорыя і без кваліфікацыйнай катэгорыі) «Прафесійнае развіццё педагога ва ўмовах сучаснага інфармацыйна-адукацыйнага асяроддзя»

развернуть

Вучэбная праграма павышэння кваліфікацыі накіравана на паглыбленне і пашырэнне навукова-тэарэтычнай і метадычнай падрыхтоўкі настаўнікаў па арганізацыі адукацыйнага працэсу па беларускай мове і літаратуры на аснове кампетэнтнаснага падыходу на II і III ступенях навучання ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі. Праграма павышэння кваліфікацыі прадугледжвае пашырэнне ведаў слухачоў па сучасных накірунках развіцця педагагічнай навукі і адукацыйнай практыкі; метадычных падыходах да арганізацыі і пабудовы ўрокаў беларускай мовы і літаратуры; авалоданне настаўнікамі сучаснымі педагагічнымі і інфармацыйна-камунікацыйнымі тэхналогіямі як сродкам павышэння якасці моўнай і літаратурнай адукацыі вучняў; тэхналогіямі мадэлявання дыдактычных сістэм пры вывучэнні розных тэм школьнага курсу беларускай мовы і літаратуры на базавым узроўні.

Віды вучэбных заняткаў: лекцыі, практычныя заняткі, дзелавыя гульні.

Форма выніковай атэстацыі – залік.

свернуть

05.10-10.10.2020 Настаўнікі беларускай мовы і літаратуры (вышэйшая і першая кваліфікацыйныя катэгорыі) устаноў агульнай сярэдняй адукацыі «Рэалізацыя зместу і сучасных метадычных падыходаў у выкладанні мовы і літаратуры»

развернуть

Вучэбная праграма павышэння кваліфікацыі накіравана на вывучэнне і засваенне педагогамі сучасных падыходаў да выкладання  беларускай мовы і літаратуры ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі. Праграма павышэння кваліфікацыі прадугледжвае пашырэнне ведаў слухачоў па арганізацыі працэсу моўнай і літаратурнай адукацыі на сучасным этапе, асноўных патрабаваннях да сучаснага ўрока, засваенне педагогамі спосабаў фарміравання і развіцця прадметных, метапрадметных, асобасных кампетэнцый, развіцця літаратурна-творчых здольнасцей вучняў на ўроках розных тыпаў, рэалізацыі выхаваўчых задач навучання мове і літаратуры; авалоданне педагогамі рэфлексіўна-аналітычнымі, праектна-тэхналагічнымі ўменнямі па пабудове лакальных дыдактычных сістэм; абагульненне і распаўсюджванне перспектыўнага педагагічнага вопыту.

Віды вучэбных заняткаў: лекцыі, практычныя заняткі, дзелавыя гульні.

Форма выніковай атэстацыі – абарона выпускных работ.

Дадатковая інфармацыя: з сабою мець матэрыялы для падрыхтоўкі выпускной работы.

свернуть

14.09-19.09.2020 Настаўнікі беларускай мовы і літаратуры ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі (вышэйшая і першая кваліфікацыйныя катэгорыі) «Рэалізацыя зместу і сучасных метадычных падыходаў у выкладанні мовы і літаратуры»

развернуть

Вучэбная праграма павышэння кваліфікацыі накіравана на вывучэнне і засваенне педагогамі сучасных падыходаў да выкладання  беларускай мовы і літаратуры ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі. Праграма павышэння кваліфікацыі прадугледжвае пашырэнне ведаў слухачоў па арганізацыі працэсу моўнай і літаратурнай адукацыі на сучасным этапе, асноўных патрабаваннях да сучаснага ўрока, засваенне педагогамі спосабаў фарміравання і развіцця прадметных, метапрадметных, асобасных кампетэнцый, развіцця літаратурна-творчых здольнасцей вучняў на ўроках розных тыпаў, рэалізацыі выхаваўчых задач навучання мове і літаратуры; авалоданне педагогамі рэфлексіўна-аналітычнымі, праектна-тэхналагічнымі ўменнямі па пабудове лакальных дыдактычных сістэм; абагульненне і распаўсюджванне перспектыўнага педагагічнага вопыту.

Віды вучэбных заняткаў: лекцыі, практычныя заняткі, дзелавыя гульні.

Форма выніковай атэстацыі – абарона выпускных работ

Дадатковая інфармацыя: з сабою мець матэрыялы для падрыхтоўкі выпуской работы.

свернуть

27.08-23.11.2020 дыстанцыйная форма навучання (вочная прысутнасць 27.08.2020 і 23.11.2020) Настаўнікі беларускай мовы і літаратуры ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі «Асаблівасці арганізацыі адукацыйнага працэсу ў профільных класах на падставе кампетэнтнаснага падыходу»

развернуть

Вучэбная праграма павышэння кваліфікацыі накіравана на вывучэнне і засваенне педагогамі сучасных падыходаў да выкладання беларускай мовы і літаратуры на павышаным узроўні ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі. Праграма павышэння кваліфікацыі прадугледжвае пашырэнне ведаў слухачоў па арганізацыі працэсу моўнай і літаратурнай адукацыі на сучасным этапе, асноўных патрабаваннях да сучаснага ўрока, засваенне педагогамі спосабаў фарміравання і развіцця прадметных, метапрадметных, асобасных кампетэнцый, развіцця літаратурна-творчых здольнасцей вучняў на ўроках розных тыпаў, рэалізацыі выхаваўчых задач навучання мове і літаратуры ў профільных класах.

Віды вучэбных заняткаў: лекцыі, практычныя заняткі, дзелавыя гульні.

Форма выніковай атэстацыі– залік.

Дадатковая інфармацыя: вучэбныя заняткі вочнай формы атрымання адукацыі плануюцца ў першы і апошні дні павышэння кваліфікацыі. Асноўны змест павышэння кваліфікацыі рэалізуецца праз вучэбныя заняткі дыстанцыйнай формы атрымання адукацыі на базе вуэбна-камунікацыйнага курса ў сістэме Moodle.

свернуть

24.08-28.08.2020 Руководители школьных методических объединений учителей русского, белорусского языка и литературы учреждений общего среднего образования «Организация методического взаимодействия учителей-филологов в контексте компетентностного подхода»

развернуть

Учебная программа повышения квалификации направлена на расширение и углубление представлений руководителей методических объединений об особенностях построения модели сетевого взаимодействия педагогов в контексте компетентностного подхода. Программа повышения квалификации предусматривает ознакомление cлушателей с теоретическими основами, принципами, сущностью компетентностного подхода в системе общего среднего образования; с особенностями формирования предметных, метапредметных, личностных компетенций учащихся средствами предметов «Русский язык», «Русская литература», «Белорусский язык», «Белорусская литература» на II и III ступени общего среднего образования; развитие у педагогов рефлексивно-аналитических, проектно-технологических умений в моделировании урока, построении дидактических систем с использованием современных методик, педагогических и информационно- коммуникационных технологий.

Виды занятий со слушателями: лекции, практические занятия, круглый стол, деловая игра.

Форма итоговой аттестации – зачет.

свернуть

22.06-27.06.2020 Настаўнікі беларускай мовы і літаратуры ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі (вышэйшая і першая кваліфікацыйныя катэгорыі) «Рэалізацыя зместу і сучасных метадычных падыходаў у выкладанні мовы і літаратуры»

развернуть

Вучэбная праграма павышэння кваліфікацыі накіравана на вывучэнне і засваенне педагогамі сучасных падыходаў да выкладання  беларускай мовы і літаратуры ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі. Праграма павышэння кваліфікацыі прадугледжвае пашырэнне ведаў слухачоў па арганізацыі працэсу моўнай і літаратурнай адукацыі на сучасным этапе, асноўных патрабаваннях да сучаснага ўрока, засваенне педагогамі спосабаў фарміравання і развіцця прадметных, метапрадметных, асобасных кампетэнцый, развіцця літаратурна-творчых здольнасцей вучняў на ўроках розных тыпаў, рэалізацыі выхаваўчых задач навучання мове і літаратуры; авалоданне педагогамі рэфлексіўна-аналітычнымі, праектна-тэхналагічнымі ўменнямі па пабудове лакальных дыдактычных сістэм; абагульненне і распаўсюджванне перспектыўнага педагагічнага вопыту.

Віды вучэбных заняткаў: лекцыі, практычныя заняткі, дзелавыя гульні.

Форма выніковай атэстацыі – абарона выпускных работ.

Дадатковая інфармацыя: з сабою мець матэрыялы для падрыхтоўкі выпускной работы.

свернуть

18.05-22.05.2020 Руководители школьных методических объединений учителей русского, белорусского языка и литературы учреждений общего среднего образования «Организация методического взаимодействия учителей-филологов в контексте компетентностного подхода»

развернуть

Учебная программа повышения квалификации направлена на расширение и углубление представлений руководителей методических объединений об особенностях построения модели сетевого взаимодействия педагогов в контексте компетентностного подхода. Программа повышения квалификации предусматривает ознакомление cлушателей с теоретическими основами, принципами, сущностью компетентностного подхода в системе общего среднего образования; с особенностями формирования предметных, метапредметных, личностных компетенций учащихся средствами предметов «Русский язык», «Русская литература», «Белорусский язык», «Белорусская литература» на II и III ступени общего среднего образования; развитие у педагогов рефлексивно-аналитических, проектно-технологических умений в моделировании урока, построении дидактических систем с использованием современных методик, педагогических и информационно- коммуникационных технологий.

Виды занятий со слушателями: лекции, практические занятия, круглый стол, деловая игра.

Форма итоговой аттестации – зачет.

свернуть

16.04-18.06.2020 дыстанцыйная форма навучання (вочная прысутнасць 16.04, 18.06.2020) Настаўнікі беларускай мовы і літаратуры ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі (вышэйшая і першая кваліфікацыйныя катэгорыі) «Сістэмна-дзейнасны і культуралагічны падыходы ў праектаванні адукацыйнага працэсу па мове і літаратуры»

развернуть

Вучэбная праграма павышэння кваліфікацыі накіравана на развіццё прафесійнай кампетэнтнасці педагога, неабходнай для эфектыўнай моўнай і літаратурнай адукацыі вучняў ва ўмовах пераходу на профільнае навучанне. Праграма павышэння кваліфікацыі прадугледжвае пашырэнне ведаў слухачоў па асноўных накірунках ў галіне метадалогіі сучаснай адукацыі; актуальных тэндэнцыях у адукацыйнай практыцы, сучаснага літаратурнага працэсу; сучасных лінгвістычных тэорыях, абноўленым змесце моўнай і літаратурнай адукацыі; авалоданне педагогамі рэфлексіўна-аналітычнымі, праектна-тэхналагічнымі ўменнямі па пабудове лакальных дыдактычных сістэм; абагульненне і распаўсюджванне перспектыўнага педагагічнага вопыту.

Віды вучэбных заняткаў: лекцыі, практычныя заняткі, дзелавыя гульні, самастойная работа.

Форма выніковай атэстацыі – залік.

Дадатковая інфармацыя: вучэбныя заняткі вочнай формы атрымання адукацыі плануюцца ў першы і апошні дні павышэння кваліфікацыі. Асноўны змест павышэння кваліфікацыі рэалізуецца праз вучэбныя заняткі дыстанцыйнай формы атрымання адукацыі на базе вуэбна-камунікацыйнага курса ў сістэме Moodle.

свернуть

30.03-04.04.2020 Настаўнікі беларускай мовы і літаратуры (вышэйшая і першая кваліфікацыйныя катэгорыі) устаноў агульнай сярэдняй адукацыі «Сістэмна-дзейнасны і культуралагічны падыходы ў праектаванні адукацыйнага працэсу па мове і літаратуры» (для педагогаў і на базе ўстаноў адукацыі Барысаўскага раёна)

развернуть

Вучэбная праграма павышэння кваліфікацыі накіравана на развіццё прафесійнай кампетэнтнасці педагога, неабходнай для эфектыўнай моўнай і літаратурнай адукацыі вучняў ва ўмовах пераходу на профільнае навучанне. Праграма павышэння кваліфікацыі прадугледжвае пашырэнне ведаў слухачоў па асноўных накірунках ў галіне метадалогіі сучаснай адукацыі; актуальных тэндэнцыях у адукацыйнай практыцы, сучаснага літаратурнага працэсу; сучасных лінгвістычных тэорыях, абноўленым змесце моўнай і літаратурнай адукацыі; авалоданне педагогамі рэфлексіўна-аналітычнымі, праектна-тэхналагічнымі ўменнямі па пабудове лакальных дыдактычных сістэм; абагульненне і распаўсюджванне перспектыўнага педагагічнага вопыту.

Віды вучэбных заняткаў: лекцыі, практычныя заняткі, дзелавыя гульні.

Форма выніковай атэстацыі – абарона выпускных работ

Дадатковая інфармацыя: з сабою мець матэрыялы для падрыхтоўкі выпускной работы.

свернуть

02.03-06.03.2020 Настаўнікі беларускай мовы і літаратуры ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі «Філалагічныя і культурна-педагагичныя стратэгіі работы з тэкстам»

развернуть

Праграма павышэння кваліфікацыі накіравана на развіццё прафесійных кампетенцый педагогаў, неабходных для забеспячэння якасці моўнай і літаратурнай адукацыі; паглыбленне ведаў пра лінгвістыку тэкста, стылістыку і культуру маўлення. Праграма павышэння кваліфікацыі прадугледжвае азнаямленне слухачоў з паняццем тэкста як аб’екта лінгвістычнага і літаратуразнаўчага даследавання, з сучаснымі метадамі даследавання мастацкага тэкста; развіццё даследчай кампетэнцыі педагога; пашырэнне ведаў слухачоў па арганізацыі працэсу моўнай і літаратурнай адукацыі на сучасным этапе.

Віды вучэбных заняткаў: лекцыі, практычныя заняткі, дзелавыя гульні.

Форма выніковай атэстацыі – субяседаванне.

свернуть
Меню раздела: